Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Caromi B.V.,
Gevestigd Hoefslag 9, 5411 LS Zeeland

K.v.K. Oost-Brabant nr.: 50068040, hierna te noemen: “gebruiker”

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of het leveren van goederen.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offerte is vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de schriftelijke
aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen door de gebruiker wordt ontvangen, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. De overeenkomst komt in dat geval overeenkomstig de eerdere opdrachtbevestiging tot stand.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of opdrachtbevestigingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door gebruiker retour is ontvangen en ondertekend.
2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de opdrachtbevestiging worden gehecht.
3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van gebruiker binden gebruiker niet, tenzij deze afspraken of overeenkomsten door de directie van gebruiker schriftelijk zijn bevestigd. Gebruiker dient erop te kunnen vertrouwen dat de overeenkomst getekend wordt door een persoon die daartoe gerechtigd is.
4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat gebruiker
werkzaamheden verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
6. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht of uit de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is
aangegaan.
7. Gebruiker houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor gebruiker onaanvaardbaar maken.
8. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke
nakoming van de overeenkomst.
9. Gebruiker is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van opdrachtgever adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan
de overige verplichtingen zal worden voldaan, welke zekerheid opdrachtgever verplicht is te
stellen. Of de door opdrachtgever te stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling
van gebruiker.
10. Gebruiker is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk
voorschot opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen. Gebruiker zal hiervoor een factuur naar opdrachtgever sturen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
7. Indien opdrachtgever afwijkt van overeengekomen tijdstippen waarop zaken bij gebruiker dienen te worden aangeleverd, heeft gebruiker het recht eventuele financiële schade bij opdrachtgever in rekening te brengen. Te denken valt aan de rente op de bedragen die gebruiker heeft uitgegeven voor de inkoop van materialen e.d. zulks tot aan datum waarop opdrachtgever de zaken alsnog bij gebruiker aanlevert.
8. Indien opdrachtgever met gebruiker een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van werkzaamheden, heeft gebruiker in geval van uitstel van de overeengekomen opdracht het recht de financiële schade die gebruiker daardoor lijdt bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8: Tarief
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het uurloon wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het tarief en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7. Bovendien mag gebruiker het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient te zijn bijgeschreven binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te wijzen rekening in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Levering
1. Eventueel in de overeenkomst bepaalde aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet
als fatale termijnen. Een overeengekomen aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van gebruiker zijn en de betaling,
indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt. Door overschrijding van een dergelijke termijn is gebruiker niet direct in verzuim. Deze tekortkoming van gebruiker levert nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen gebruiker de overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever. 2. Gebruiker is verplicht de opgegeven aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
3. Gebruiker heeft het recht op verschuiving van de aanvangsdatum en/of verlenging van de oplevertijd en/of opleverdatum indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden of door wijzigingen van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen de genoemde oplevertermijn en opleverdatum wordt opgeleverd. Onder overmacht vallen in ieder geval pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, onlusten, blokkades, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij gebruiker of haar toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van gebruiker of in toeleveringsbedrijven van gebruiker, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ondernemer niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.
4. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.
5. Indien gebruiker niet in staat is een volgende deelwerkzaamheid na te komen, ontslaat dit opdrachtgever niet van de plicht om de openstaande bedragen van het vorige deel werkzaamheden te voldoen.
6. Gebruiker maakt vooraf melding een langere levertijd. De geschatte levertijd wordt aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen daaronder mede begrepen verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) incassokosten.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12: Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Datzelfde geldt voor de kosten die gebruiker moet maken om zijn schade als gevolg van het in gebreke blijven vast te stellen.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13: Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk door de opdrachtgever binnen 2 dagen na aflevering , ontvangen te zijn door de gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Opdrachtgever dient bij ontvangst van goederen deze grondig te inspecteren.
3. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Annulering en opschorting
1. Annulering van de overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk geschiedt en gebruiker met deze annulering schriftelijk instemt. Met inachtneming van het hierna bepaalde, zullen ingeval van annulering te allen tijde alle reeds gemaakte (voorbereidings)kosten door gebruiker aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht bij annulering door opdrachtgever:
2. annulering na ontvangstbevestiging van de getekende opdrachtbevestiging door gebruiker: 75% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Indien er is overeengekomen met een uurtarief te
werken, dan brengt gebruiker 75% van het uurtarief van de geplande uren in rekening.
3. Schade van de opdrachtgever wordt bij annulering nimmer vergoed.
4. De financiële verplichtingen van gebruiker jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door gebruiker moeten worden nagekomen zullen eveneens volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden ten gevolge van opzegging van de overeenkomst
6. Indien de opdrachtgever later is dan de afgesproken tijd, mag gebruiker de verloren tijd inkorten en toch de gehele afgesproken prijs berekenen.
7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan gebruiker, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden/leveringen ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
8. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
9. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
10. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn
vereist, indien:
11. Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst en ondanks een schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen veertien (14)
dagen haar verplichtingen is nagekomen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is in welk geval geen ingebrekestelling is vereist, en tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolg niet rechtvaardigt;
12. na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
13. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en/of een voorschot/aanbetaling te betalen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid en/of betaling van een voorschot/aanbetaling uitblijft of onvoldoende is;
14. indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
15. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd;
16. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag
daartoe is ingediend, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, bij het op opdrachtgever van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen of het door opdrachtgever indienen van een verzoek daartoe en bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van opdrachtgever;
17. Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Gebruiker behoudt in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen alsmede een beroep te doen op verrekening.
5. Indien gebruiker voor de nakoming van de overeenkomst reeds goederen heeft ingekocht, heeft gebruiker het recht de schade wegens niet- nakoming en/ of ontbinding bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze schade kan bestaan uit reeds gemaakte inkoopkosten en de vergoeding van rente over die kosten vanaf datum van inkoop.

Artikel 16: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aansprakelijkheidsstelling dient schriftelijk te geschieden.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal hetgeen haar verzekeraar conform de verzekeringspolis in het voorkomende geval
zal uitkeren. Indien de verzekeraar van gebruiker uitkering weigert is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn
ondergeschikten.
6. Schade als gevolg van transport vanaf de werkplaats van gebruiker naar opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever.
7. Aansprakelijkheid aan voertuigen waarvoor nog geen opdracht is verleend wordt door gebruiker expliciet uitgesloten, dan wel is de aansprakelijkheid beperkt tot de object cliënt verzekering van gebruiker.
8. Aansprakelijkheid aan voertuigen waarvoor wel een opdracht is verkregen is beperkt tot een periode van maximaal 6 weken voordat gebruiker haar werkzaamheden zal starten, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen.

Artikel 18: Garantie
In het geval opdrachtgever een beroep doet op garantie dan gelden de garantievoorwaarden zoals die worden gehanteerd door de leverancier van het betreffende onderdeel. Schade ontstaan door montage van derden is uitgesloten van garantie.

Artikel 19: Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20: Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. Voor het aanleveren van motorvoertuigen wordt bij aanvang van de werkzaamheden een inname staat ingevuld alsmede bij het uitleveren van het betreffende motorvoertuig.

Artikel 21: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24: Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te
leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 25: Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26: Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
3. Gebruiker heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
4 . Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.